czytaj to

akcja z darmowym dostępem do e-bookow

REGULAMIN

akcji promocyjnej pt. „Czytaj PL" - edycja listopad 2018

(zwany dalej Regulaminem)

 


 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, ogłaszania, przystępowania i uczestnictwa w akcji promocyjnej pt. „Czytaj PL” – edycja listopad 2018, zwanej poniżej zamiennie Czytaj PL lub Akcją. Akcja polega na udzieleniu Uczestnikom Akcji nieodpłatnego i ograniczonego czasowo dostępu do określonej liczby Publikacji Elektronicznych (tj. e-booków i/lub audiobooków), na warunkach określonych poniżej.
 2. Organizatorami Akcji są operator Platformy Woblink – eCom Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000577375, numer NIP: 6772392776, numer REGON 362557481,
  Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (30-311) przy ul. Wygranej 2, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040
  oraz w części akcji realizowanej w szkołach ponadpodstawowych pod hasłem „Upoluj swoją książkę” Instytut Książki z siedzibą w Krakowie  (31-148), przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, NIP: 676-22-53-464 REGON: 356775805,  (w Regulaminie łącznie określane jako Organizatorzy). Organizatorzy wskazują następujący adres poczty elektronicznej w sprawach dotyczących Czytaj PL: woblink@woblink.com
 3. Na potrzeby opracowania Regulaminu i zgodnego z prawem przeprowadzenia Czytaj PL przyjmuje się następujące znaczenie użytych w Regulaminie wyrażeń (w kolejności alfabetycznej):
  • Aplikacja Mobilna – Aplikacja (oprogramowanie) pn. Woblink, przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniu Końcowym z systemem iOS albo przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniu Końcowym z systemem Android, udostępniona do pobrania za pośrednictwem Witryny Internetowej woblink.com, platformy AppStore lub platformy GooglePlay, której pobranie, zainstalowanie i uruchomienie warunkuje udział w Akcji;
  • Strona Internetowa – dedykowana dla Czytaj PL strona www prowadzona przez Organizatorów Akcji, zlokalizowana pod adresem akcja.Czytaj PL.pl;
  • Uczestnik – osoba (fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która w czasie trwania Czytaj PL przystąpiła do Akcji poprzez zeskanowanie odpowiedniego QR kodu z nośnika reklamowego (komunikatu o Akcji) z poziomu Aplikacji Mobilnej, albo poprzez zaakceptowanie zaproszenia do udziału w Akcji, otrzymanego drogą mailową od znajomego.

   

 4. Celem Akcji jest promocja czytelnictwa, popularyzowanie usług polegających na korzystaniu z Publikacji Elektronicznych (e-booków i audiobooków) oraz promocja Organizatorów – ich działalności i produktów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink”, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim nie pozostają one w sprzeczności z celem lub założeniami Czytaj PL. Regulamin Czytaj PL oraz „Regulamin korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink” są udostępnione do pobrania, utrwalenia i wydrukowania w Witrynie Internetowej www.woblink.com oraz na Stronie Internetowej Czytaj PL.pl.
 6. Przed zgłoszeniem udziału w Czytaj PL wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie oraz w „Regulaminie korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink”, i w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z warunków ww. regulaminów, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w Akcji, zobowiązane są do powstrzymania się od udziału w Akcji.
 7. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu lub „Regulaminu korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink”, lub nie spełnia któregokolwiek z warunków udziału w Akcji określonych w Regulaminie, a w szczególności w razie złożenia nieprawdziwych oświadczeń, naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Czytaj PL, decyzją Organizatorów nastąpi dyskwalifikacja Uczestnika, niezależnie od spełnienia innych wymagań, o czym zostanie on poinformowany w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany na Koncie Użytkownika. W wypadkach, o których mowa w poprzednim zdaniu, Organizatorom przysługuje również prawo do zablokowania Konta Użytkownika, odpowiednio na zasadach określonych w § 14 „Regulaminu korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink”.
 8. Zgłoszenie udziału w Czytaj PL jest w pełni dobrowolne.

 

 

II. Przystąpienie do Akcji i zasady udziału

 1. Przystąpienie do Czytaj PL może dokonać się w następujący sposób:
  • poprzez zeskanowanie odpowiedniego QR kodu z nośnika reklamowego (komunikatu o Akcji) z poziomu Aplikacji Mobilnej, albo
  • poprzez zaakceptowanie zaproszenia do udziału w Czytaj PL, otrzymanego drogą mailową od znajomego. W celu przystąpienia do Czytaj PL w sposób, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy po zaakceptowaniu zaproszenia do udziału w Czytaj PL wykonać kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty lub informacje (w tym dotyczące założenia Konta Użytkownika). Możliwość przesyłania zaproszeń oferuje Aplikacja Mobilna.

   

 2. Przystąpienie do Czytaj PL może nastąpić w okresie trwania Akcji (odpowiadającym Okresowi Wybierania, o którym mowa w ust. 8 poniżej), tj. od dnia 1.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
 3. Udział w Akcji polega na nabyciu przez Uczestnika prawa do nieodpłatnego i ograniczonego czasowo korzystania z określonych Publikacji Elektronicznych (e-booków, i/lub audiobooków), udostępnionych Uczestnikom przez Administratora, wyłącznie w obrębie Aplikacji Mobilnych, bez możliwości pobrania pliku poza nie.
 4. Przystąpienie do Czytaj PL powoduje, że Uczestnik uzyskuje dostęp do kolekcji 12 (dwunastu) tytułów Publikacji Elektronicznych, wybranych przez Organizatora. Wszystkie Publikacje Elektroniczne, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą Uczestnikom udostępniane w postaci e-booków, a 10 (dziesięć) z nich także w formie audiobooków. Dostępność poszczególnych form publikacji będzie oznaczona na nośnikach reklamowych.
 5. Dostęp i korzystanie z Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Akcji są możliwe wyłącznie z poziomu zainstalowanej na Urządzeniu Końcowym Aplikacji Mobilnej. Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Czytaj PL nie można pobrać poza Aplikacje Mobilne, o których mowa w poprzednim zdaniu, a w szczególności nie jest możliwym ich pobranie z półki w Witrynie Internetowej woblink.com.
 6. Korzystanie z wybranego przez Uczestnika tytułu Publikacji Elektronicznej udostępnionej w ramach Czytaj PL może polegać na jej czytaniu i/lub słuchaniu – o ile dany tytuł jest dostępny w formie audiobooka.
 7. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dowolnego tytułu, wybranego przez niego spośród Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Czytaj PL, przy czym w jednym czasie możliwy jest dostęp wyłącznie do jednego wybranego tytułu (w postaci e-booka i/lub audiobooka – w razie jego dostępności). Wymiana tytułu na inny usuwa z półki tytuł udostępniany bezpośrednio przed dokonaniem wymiany. Nie zostaje zapamiętany postęp czytania/słuchania.
 8. W okresie od dnia 1.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Uczestnik ma prawo wymieniać wybrany tytuł Publikacji Elektronicznej udostępnionej w ramach Czytaj PL dowolną liczbę razy na dowolny inny spośród wszystkich Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Akcji (Okres Wybierania).
 9. Operator Platformy Woblink udostępnia Uczestnikowi wybrany w ramach Czytaj PL tytuł Publikacji Elektronicznej niezwłocznie po jego wybraniu przez Uczestnika. Administrator poinformuje Uczestnika o udostępnieniu danego tytułu na wirtualną półkę Uczestnika poprzez wyświetlenie odpowiednich komunikatów w Aplikacji Mobilnej i uaktywnienie opcji ściągnięcia na Urządzenie Końcowe wybranej Publikacji Elektronicznej widocznej w ramach Konta Użytkownika.
 10. Uczestnik ma prawo korzystać z wybranych tytułów Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Czytaj PL w okresie od dnia 1.11.2018 r. do dnia 7.12.2018 r. (Okres Korzystania).
 11. Po zakończeniu Okresu Korzystania dostęp do Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Czytaj PL zostanie wyłączony.

 

 

III. Warunki korzystania z Publikacji Elektronicznych udostępnionych w ramach Czytaj PL

 1. Dokonanie przez Uczestnika Akcji wyboru Publikacji Elektronicznej udostępnionej w ramach Czytaj PL stanowi skierowaną do Organizatora ofertę zawarcia Umowy Licencyjnej na Korzystanie z tej Publikacji Elektronicznej w Okresie Korzystania i wyłącznie z poziomu Aplikacji Mobilnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dokonanie wyboru tytułu Publikacji Elektronicznej udostępnionej w ramach Akcji podlega automatycznej weryfikacji. Uaktywnienie Uczestnikowi opcji ściągnięcia na Urządzenie Końcowe wybranej Publikacji Elektronicznej widocznej w ramach Konta Użytkownika oznacza, iż wybór został dokonany prawidłowo, i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej na Korzystanie z Publikacji Elektronicznej z chwilą, w której nastąpiło wcześniejsze z ww. zdarzeń.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Elektronicznych udostępnionych mu w ramach jego udziału w Akcji, ani do podejmowania względem tych Publikacji jakichkolwiek czynności wykraczających poza zakres korzystania, o którym mowa w cz. II ust. 6 Regulaminu. Uczestnik nie jest również uprawniony do rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności za pomocą stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych i tym podobnych.
 4. Przystępując do Czytaj PL Uczestnik oświadcza, iż ma świadomość tego, że korzystanie z Publikacji Elektronicznych, które odtwarzane są w Aplikacjach Mobilnych, wymaga zalogowania do aktywnego Konta Użytkownika. Z powyższych względów usunięcie Konta Użytkownika równoznaczne jest z odstąpieniem od udziału w Akcji, rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na Korzystanie z Publikacji Elektronicznej oraz z utratą dostępu oraz możliwości korzystania z Publikacji Elektronicznych, do których Uczestnik ma dostęp za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.

 

 

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Czytaj PL można składać drogą elektroniczną na adres woblink@woblink.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie roszczeń.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana zgłaszającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w procesie rejestracji Konta Użytkownika jest operator Platformy Woblink.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu jej ostatecznego zakończenia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 2. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu Uczestnicy oraz Organizatorzy będą dążyć w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania.
 3. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Akcji na każdym etapie jej trwania i bez podania przyczyny.

 

 

 

 

POBIERZ REGULAMIN Czytaj PL w formie PDF


Przejdź do Regulaminu korzystania z Platformy oraz świadczenia usług przez Woblink